Как получить справку о совместном проживании?

Vizum za dolgoročno bivanje (vizum D)

Как получить справку о совместном проживании?
sh: 1: –format=html: not found

– vloga za izdajo nacionalnega vizuma “D”

Konzularna taksa za vlogo za vizum “D” znaša 77 EVRO.

Zakon Repub Slovenije o tujcih v 19. členu določa, da se tujcu, ki izpolnjuje zakonske pogoje in bo v Sloveniji bival več kot 3 mesece v 6-ih mesecih izda vizum za dolgoročno bivanje »D« z veljavnostjo največ 1 leta. Zakon v 20. členu določa, da se vizum »D« izda v naslednjih primerih: 

1.

Ožjemu družinskemu članu državljana Repub Slovenije/EU, ki želi v državo vstopiti z namenom združitve družine  (če je tujec državljan države, ki tudi sicer za vstop v šengenski prostor potrebuje vizum, kot tudi za ožjega družinskega člana oziroma registriranega partnerja ali partnerja, s katerim državljan Repub Slovenije /EU živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti – najmanj 2 leti).

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi (izpisek iz matičnega registra RS) ali dokazilo o zunajzakonski skupnosti (izjava partnerjev, da skupaj živita najmanj dve leti, overjena pri notarju oz. pri pristojnem organu v tujini, s podpisi vsaj dveh prič, oz. dokumentacija, ki glede na lokalno zakonodajo, dokazuje izven-zakonsko skupnost);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji), razen v primerih, ko tujec izvaja načelo o prostem gibanju  po Direktivi 2004/38/ES (združitev družine tujca z državljanom druge EU države, ki živi v RS);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

2. Diplomatom in administrativno-tehničnemu osebju in njihovim družinskim članom, kot jih določa 47.

člen zakona, ki v Slovenijo prihajajo na opravljanje mandata (bivanje daljše od 3 mesecev v 6-ih mesecih) v diplomatskem predstavništvu ali konzulatu druge države oziroma mednarodni organizaciji, ki ima sedež v Republiki Sloveniji oziroma bodo zaposleni kot privatno osebje diplomatov  (varuške, kuharji, itd.).

Privatnemu osebju diplomatov, imetnikom navadnih potnih listov, se izda vizum D, na podlagi katerega si morajo na UE urediti dovoljenje za prebivanje (delovnega dovoljenja ne potrebujejo).

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • nota MZZ države pošiljateljice o napotitvi na službeno mesto z naštetimi morebitnimi družinskimi člani, ki bodo spremljali diplomata v RS in so imetniki diplomatskega oz. službenega potnega lista.

Za privatno osebje diplomatov:

 • overjeno potrdilo o nekaznovanju;
 • garancija, da bo diplomat zagotovil zadostna sredstva za preživljanje osebja in časovno trajanje mandata osebja (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji).

3. Udeležencem na tečaju, študiju ali drugih, podobnih oblikah izobraževanja ali izpopolnjevanja (na primer: jezikovni tečaji, poletne šole, …) vtrajanju najmanj 3 mesecev in največ 1 leta – za tečaje, krajše od 3 mesecev, se vizuma D ne sme izdati. Tečaj ali druge podobne ob izobraževanja ali izpopolnjevanja morajo trajati najmanj 20 ur mesečno.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • potrdilo vpisu;
 • potrdilo o plačilu tečaja, če je potrebno tečaj plačati;
 • dokazilo o morebitni štipendiji oz. dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma;
 • kopija notranjega potnega lista;
 • dokazilo o nastanitvi za vse obdobje izobraževanja (dokazilo o nastanitvi se ne zahteva od študentov, ki se nameravajo udeležiti študijskih izmenjav na slovenskih univerzah).

4. Gospodarstvenikom in poslovnežem zaradi obstoja gospodarskega interesa za Republiko Slovenijo, ki ga tujec izkaže z mnenjem ministrstva, pristojnega za gospodarstvo.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • pisno mnenje Ministrstva za gospodarstvo;
 • dokazilo o zaposlitvi in statusu tujca v tujem podjetju;
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

5. Tujim študentom in delavcem v visokem šolstvu zaradi obstoja interesa Repub Slovenije na področju visokega šolstva in znanosti, ki ga tujec izkaže z mnenjem pristojnega ministrstva.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • pisno mnenje ministrstva za visoko šolstvo;
 • dokazilo o vpisu prosilca v elektronsko evidenco ministrstva;
 • dokazilo o štipendiji RS ali o drugače zagotovljenih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev    (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

6. Športnim trenerjem, poklicnim športnikom ali zasebnim športnim delavcem, ki nameravajo skleniti pogodbo o zaposlitvi ali pogodbo o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Republiki Sloveniji.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • dokazilo kluba/športne organizacije v RS, da bo pri njih delal/igral (pogodba o treniranju, pogodba o zaposlitvi ali pogodba o delu s klubom ali športno organizacijo s sedežem v Sloveniji);
 • dokazilo pristojne športne organizacije v matični državi o statusu poklicnega športnika ali športnega trenerja;
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev    (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji), razen če to že ne izhaja iz ostalih dokazil;
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma. 

7. Poročevalcem za tuje medije ali tujim dopisnikom.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • potrdilo matične medijske hiše, da je napoten v RS;
 • veljavna novinarska izkaznica;
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju ki ne sme biti starejše od 3 mesecev    (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

8. Duhovnikom in drugim osebam, ki bodo v okviru registrirane verske skupnosti opravljali duhovniški poklic in tujcu, ki bo organiziral oziroma vodil karitativno in humanitarno dejavnost v okviru priznane humanitarne  organizacije ali registrirane verske skupnosti.

Predložiti je potrebno naslednjo dokumentacijo:

 • izpolnjena anketa za vizum »D«;
 • barvna fotografija (3,5 x 4,5, obraz mora zajemati 70-80% fotografije);
 • potrdilo ustrezne verske institucije/humanitarne organizacije v matični državi, da je napoten na delo v RS (z navedbo datuma prihoda in trajanja bivanja v RS);
 • potrdilo pristojne verske skupnosti/humanitarne organizacije v RS o prihodu in navedbo vrste in časa aktivnosti v RS;
 • dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (sredstva najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka v Republiki Sloveniji);
 • overjeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (zaradi kasnejšega urejanja dovoljenja za prebivanje na UE);
 • potovalno zdravstveno zavarovanje v višini najmanj 30.000 EUR in z veljavnostjo za celotno obdobje veljavnosti vizuma.

* Izdan vizum za dolgoročno bivanje »D« se tujcu vroči osebno.

Источник: http://www.moscow.embassy.si/index.php?id=4364&L=7

Справка о себе или другом лице

Как получить справку о совместном проживании?

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) выдает справки из Регистра жителей (справка о местожительстве, семейном положении, паспортных данных лица и пр. включенных в Регистр жителей сведений).

Из Регистра жителей лицо может получить информацию о себе или о лице, законным или полномочным представителем которого оно является.

Информацию о другом лице в Регистре жителей могут получить физические и юридические лица на основании мотивированного заявления.

Справку можно запросить:
– лично или по почте в территориальных отделениях УДГМ;
– в электронной форме, отправив заявление на электронную почту pmlp@pmlp.gov.lv, которое подписано безопасной электронной подписью, или подать используя электронную услугу “E-iesniegums iestādei” (Электронное заявление учреждению ) на портале www.latvija.lv.

Документы, необходимые для запроса справки .

Прейскурант:

– за получение сведений из Регистра жителей взымается государственная пошлина в зависимости от срока изготовления справки и вида выдачи (в бумажном формате или в электронной форме, подписанной безопасной электронной подписью) – подпункты 2.4 и 2.5 ” Прейскурант платных услуг Управления по делам гражданства и миграции “.  В пунктах 3 и 4, упомянутого прейскуранта, определены группы лиц, которые имеют право просить льготы или освобождение от уплаты государственной пошлины;

– если лицо желает получить справку по почте, необходимо дополнительно произвести платеж за отправку и доставку справки согласно прейскуранту платных услуг УДГМ– п. 12 “Прейскурант платных услуг Управления по делам гражданства и миграции” + почтовые расходы. 

Описание услуги в каталоге общественных услуг портала www.latvija.lv:

Справка из Регистра жителей о себе или лице, представлем которого являетесь

ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВКИ В САМОУПРАВЛЕНИИ

В самоуправлении можно запросить справку о задекларированном или зарегистрированном адресеместожительства, если адрес лица находится на административной территории самоуправления и у самоуправления имеется доступ к данным Регистра жителей.

!!! Согласно Закону об административном процессе, если необходимая учреждению информация находится в распоряжении не участников административного процесса, а другого органа, учреждение получает его самостоятельно, не запрашиваяее у участников административного процесса. Для предоставления данных другому государственному или самоуправленческому учреждению, лицу не надо запрашивать справку из УДГМ – соответствующее учреждение должно самостоятельно запросить сведения в УДГМ.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЗАПРОСА СПРАВКИ

Чтобы получить информацию в письменном виде, необходимо заполнить анкету (анкета в формате MS Word) или подготовить запрос в свободной форме, в котором необходимо указать:

 1. Имя, фамилию и персональный код лица, запросившего сведения (юридическое лицо – название и регистрационный номер в Регистре налогоплательщиков);
 2. местожительство (юридическое лицо – юридический адрес);
 3. необходимый объем и вид выдачи сведений;
 4. запрашивая сведения о другом лице, дополнительно необходимо указать:
  • обоснование необходимости получения сведений (и, если имеется, подтверждающий это документ);
  • цель использования сведений, если законом не определен другой порядок;
  • сведения, по которым можно идентифицировать лицо.

Документы, необходимые для запрашивания справки:

  • удостоверяющий личность документ (паспорт или персональное удостоверение – карта eID). Если физическое лицо запрос на получение справки отправило по почте, справка выдается лично в указанном территориальном отделении УДГМ, где лицо предъявляет удостоверяющий личность документ. Если УДГМ идентифицировало лицо, запрашивающее сведения, справка отправляется заказным письмом на задекларированный или юридический адрес лица, запрашивающего справку;
  • если сведения о правах представительства невозможно проверить в Регистре предприятий, представитель юридического лица дополнительно предъявляет регистрационное удостоверение юридического лица и документ, который подтверждает права представительства лица, запрашивающего сведения;
  • для доверенного лица – нотариально заверенная доверенность, если доверитель является физическим лицом, или письменная доверенность без нотариального заверения, так же ордер, если представителем физического лица является присяжный адвокат;
  • законный представитель предъявляет документ, подтверждающий опекунство или попечительство, если эти сведения не включены в Регистр жителей; 
  • запрашивая справку о другом лице, необходимо предоставить документ, подтверждающий обоснование или взаимо обязательства;
  • для получения льготы или освобождения от уплаты государственной пошлины, лицо должно предъявить УДГМ подтверждающий льготу или освобождение документ.

Информация из информационной системы Регистра жителей выдается согласно правилам Кабинета министров № 130 от 15.02.2011 “Порядок выдачи сведений, включенных в Регистр жителей “, Закону о защите данных физических лиц, Закону о регистре жителей, Закону о прозрачности информации и прочим нормативным актам.

Источник: https://www.pmlp.gov.lv/ru/home-ru/uslugi/vyidacha-informaczii-iz-registra-zhitelej/spravka-o-sebe-ili-drugom-licze.html

Справка из ЖЕКа о проживании без прописки [Архив] – Бесплатная юридическая консультация онлайн Украина: бесплатный онлайн юрист ЮрФорум Proxima

Как получить справку о совместном проживании?

Просмотр полной версии : Справка из ЖЕКа о проживании без прописки

Понадобилась справка(в УТСЗН) о том, что я проживаю без прописки.

Обратилась в ЖЕК, паспортист ответила, что такую справку выдать мне не может, предложила составить Акт заверенный соседями, в ЖЕКе этот акт мне подписали и поставили печать. Но УТСЗН требует именно справку.

Подскажите, есть ли у паспортиста основания мне отказывать, а у УТСЗН требовать именно справку? Пожалуйста, помогите разобраться в данной ситуации, и подскажите что предпринять.

Понадобилась справка(в УТСЗН) о том, что я проживаю без прописки. Подскажите, есть ли у паспортиста основания мне отказывать, а у УТСЗН требовать именно справку? Пожалуйста, помогите разобраться в данной ситуации, и подскажите что предпринять.

Обратитесь в УТСЗН с письменным заявлением по сути вопроса и попросите дать ответ, что необходимо и на каком основании. Думаю вопрос будет снят при требовании письменного ответа от УТСЗН.

Спасибо, за ответ!

Из Постановы 1751 (http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1050.1667.26&nobreak=1#st4)при оформлении пособия по уходу за ребенком вот исчерпывающий список необх. документов: 20. Для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку органам праці та соціального захисту населення подаються такі документи: 1) заява матері (батька, усиновлювача, опікуна), що складається за формою, затвердженою Мінпраці; 2) копія або витяг з наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки; 3) копія свідоцтва про народження дитини; 5) копія трудової книжки матері (батька, усиновлювача, опікуна), яка (який) здійснює догляд за дитиною; 6) довідка з місця навчання – для осіб, які навчаються; 7) довідка про те, що виплата допомоги по безробіттю або матеріальної допомоги по безробіттю не проводиться, – для непрацюючих осіб, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. 8) копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця – для осіб, що провадять підприємницьку діяльність. Органам праці та соціального захисту населення забороняється вимагати для одержання допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку інші документи, крім зазначених у цьому пункті.

как видите, справки из ЖЭКа тут не указано. при оформлении пособия при рождении тоже не требуется, только при оформлении пособия при опеке.

Kupchix@

04.10.2009, 12:02

Понадобилась справка(в УТСЗН) о том, что я проживаю без прописки.

Обратилась в ЖЕК, паспортист ответила, что такую справку выдать мне не может, предложила составить Акт заверенный соседями, в ЖЕКе этот акт мне подписали и поставили печать. Но УТСЗН требует именно справку.

Подскажите, есть ли у паспортиста основания мне отказывать, а у УТСЗН требовать именно справку? Пожалуйста, помогите разобраться в данной ситуации, и подскажите что предпринять. Паспортист , на основании указанного вами Акта , выписывает СПРАВКУ о составе семьи и фактическом проживании .

В УТСЗН могут требовать такую справку только : 1 ) Особи, що звертаються за призначенням допомоги при народженні другої дитини або наступних дітей, подають також довідку про склад сім'ї та копію свідоцтва про народження кожної дитини, яка враховується при визначенні розміру допомоги.

2 ) Для призначення допомоги у розмірі, що перевищує мінімальний, подається в установленому порядку довідка про склад сім'ї та декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім'ї). ДОВІДКА про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.

cgi?nreg=z0709-03 Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення/будинку, членові житлово-будівельного кооперативу __________________________________________________ ________________ (прізвище, ім'я, по батькові) адреса____________________________________________ ________________ проте, що до складу сім'ї / зареєстрованих / входять: —————————————————————— |Прізвище, | Родинні | Дата | N, серія | |ім'я, по батькові | стосунки |народження|паспорта або| | | | | свідоцтва | | | | | про | | | | | народження | |————————–+————-+———-+————| | |уповноважений| | | | | власник | | | | |(співвласник,| | | | | наймач) | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | |————————–+————-+———-+————| | | | | | —————————————————————— Усього _________ осіб Довідка видана для пред'явлення до органу праці та соціального захисту населення __________________________________________________ ________________ (назва підприємства/організації, виконавчого органу) __________________________________________________ ________________ (адреса підприємства/організації, виконавчого органу) Паспортист _____________________ _____________ (прізвище, ініціали) (підпис) М.П. Начальник _____________________ _____________ (Голова) (прізвище, ініціали) (підпис)

“___”________________200__р.

Спасибо огромное за дополнительную информацию!

Есть одно “но”: если-таки справка о проживании без регистрации будет выдана, это повод ЖЭКу и иным исполнителям жилищно-коммунальных услуг (водоканал, теплосеть, газоснабжение) для начисления платы, размер которой зависит от количества проживающих лиц, согласно фактическому количеству проживающих, а также повод сделать перерасчет с учетом нового количества проживающих. Кроме этого, не забываем установленную законом обязанность все-таки регистрации по месту жительства, если там живем более определенного срока, иначе уже за это может быть юридическая ответственность.

Мной употреблялся термин “РЕГИСТРАЦИЯ” потому, что термин “ПРОПИСКА” в настоящее время неактуален и не используется.

Понадобилась справка(в УТСЗН) о том, что я проживаю без прописки. Обратилась в ЖЕК, паспортист ответила, что такую справку выдать мне не может, предложила составить Акт заверенный соседями, в ЖЕКе этот акт мне подписали и поставили печать. Но УТСЗН требует именно справку.

Подскажите, есть ли у паспортиста основания мне отказывать, а у УТСЗН требовать именно справку? Пожалуйста, помогите разобраться в данной ситуации, и подскажите что предпринять. Интересно, почему ЖЭК взял на себя ответственность заверить акт, однако не взял на себя ответственнности выдать по таком акту справку. Например, в моей местности ЖЭК такой акт (либо заявление, написанное заинтересованным лицом и подписанное двумя соседями) оставляет себе, а по нему выдает справку о проживании без регистрации, в которой указывает, на основании чего она выдана.

Действительно, такая справка помогает решить ряд проблем, если человек не зарегистрирован по месту жительства или же зарегистрирован по другому адресу. Однако, если подходить к вопросу выдачи такой справки со стороны закона, то ЖЭК не имеет права такую справку выджавать.

Проживание лица не в месте его регистрации – это юридический факт; а право установить такой факт имеет только суд.

Таким образом, будет правильным подать в суд заявление “об установлении юридического факта”, в котором просить суд установить(приведя с собой в качестве свидетелей, например, соседей) факт, что данное лицо проживает без регистрации по такому-то адресу (или, допустим, проживало с такого-то по такое-то число и проживает на данный момент). Тогда уже, имея на руках документ суда, на основании его можно требовать выдачи справки ЖЭКом. Однако, хоть такой выход и является наиболее законным, он требует много затрат времени. Хотя, если нет возможности разрешить ситуацию другими способами, то можно пойти по такому пути.

Источник: https://www.urist.in.ua/archive/index.php/t-44222.html

Справка о составе семьи или зарегистрированных в жилищном помещении/доме лиц (справка из ЖЭКа): варианты решения проблемы

Как получить справку о совместном проживании?

Последнее время нам на Горячей линии всё чаще приходится отвечать на следующий вопрс:» Мне сказали принести справку из ЖЭКа, где ж ее возьму? Ехать в мой ЖЭК? Так там выдают с такими печатями, которые тут не принимают. И поехать я не могу. И без нее не хотят ничего делать. Что мне делать?»

И мы начинаем думать, чем помочь, как решить, что предложить?

Ведь на самом деле вопрос довольно не простой – государственные органы требуют представить справку из учреждения, которое находится на территории, которая неподконтрольна государственным органам. Абсурд… Но мы в этом абсурде живём и ищем варианты.     

Вынуждены Вас сразу предупредить, что поскольку все нижеперечисленные варианты не предусмотрены на законодательном уровне,  остается только надеяться на понимание со стороны госорганов, нотариусов и тех, кто требует от Вас предоставление такой справки.

Справка о составе семьи или зарегистрированных в жилищном помещении/доме лиц (справка из ЖЭКа), далее по тексту – справка, является необходимым документом для назначения многих видов государственных пособий, льгот и оформления разного рода сделок. Но пока на законодательном уровне не урегулирован вопрос выдачи таких справок для внутренне перемещенных лиц.

Немного истории. С 2012 года полномочия по регистрации и ведению учёта граждан были переданы в Государственную миграционную службу Украины (ГМС).

Вступили в силу изменения в Законе Украины «О свободе передвижения и свободном выборе места проживания в Украине» и в Приказе МВД от 22.11.

2012 №1077 «Об утверждении Порядка регистрации места жительства и места пребывания физических лиц в Украине и образцов необходимых для этого документов».

Следовательно, функции выдачи справки, начиная с 2013 года, должны были бы перейти в территориальные подразделения ГМС. В то же время территориальные подразделения ГМС оказались не готовы выдавать такую справку.

И в начале 2013 года возникла серьезная проблема с получением такой справки, в результате которой огромное количество людей не могли получать различные виды государственных пособий, субсидий, льгот и других государственных выплат.

После массовых обращений Министерство социальной политики Украины совместно с ГМС решили, что пока на законодательном уровне не будет урегулирован вопрос выдачи справок, выдача и дальше будет происходить по старой процедуре, то есть, как и ранее ЖЭКами, сельскими и поселковыми советами.

Но в 2014 году для части граждан Украины жизнь внесла свои коррективы, и ЖЭКи, сельские и поселковые советы стали недоступны по причине их нахождения на неподконтрольной территории.

И так, возможные варианты.

Первый вариант.Для подконтрольной и неподконтрольной территории.

Получение документа, похожего по содержанию со справкой — ответа территориального подразделения ГМС на запрос о предоставлении публичной информации (в отношении лиц зарегистрированных или проживающих по соответствующему адресу).

Так, в соответствии со ст. 10 Закона Украины «О доступе к публичной информации», распорядители информации, владеющие информацией о лице, обязаны предоставлять ее беспрепятственно и бесплатно по требованию лиц, которых она касается.

Поскольку среди задач ГМС есть задача регистрации места проживания / пребывания физических лиц, ведение соответствующих регистрационных учетов, обеспечение формирования баз персональных данных физических лиц, то можно попробовать обратиться с информационным запросом в ГМС, в котором указать, что Вы хотели бы получить информацию в отношении лиц, зарегистрированных или проживающих по соответствующему адресу.

Форма запроса: http://dmsu.gov.ua/dostup-do-publichnoi-informatsii

Запрос подаем по месту регистрации в качестве ВПЛ в территориальное подразделение ГМС, или если нужно получить информацию о проживании на неподконтрольной территории, то по: (1) Донецкой области — Главное управление ГМС в Донецкой области – г. Мариуполь, ул. Митрополитская, дом 20; (2) Луганской области – Главное управление ГМС в Луганской области — г. Северодонецк, ул. Партизанская, дом 12.

Второй вариант. Только для подконтрольной государственной власти территории.

Получить акт обследования условий проживания семьи. В соответствии с требованиями действующего законодательства его выдает государственный социальный инспектор районного отдела социальной защиты, по форме, утвержденной Приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 28 апреля 2004 №95.

Социальный инспектор имеет право, по поручению руководителя органа социальной защиты (по согласованию заявителя), для определения состава семьи и степени нуждаемости семьи, осуществить опрос заявителя, родственников, других лиц, проживающих совместно с заявителем, в случае необходимости уточнения обстоятельств, касающихся дела.

Акт обследования фиксирует установленные факты или действия конкретных лиц и составляется по общепринятым правилам при свидетелях (соседях), желательно, чтобы их было несколько.

Акт должен содержать дату, время, место составления и считается принятым только с момента подписания документа всеми лицами, находящимися в комиссии и лицом, по отношению к которому устанавливается тот или иной факт

Третий вариант. Для подконтрольной и неподконтрольной территории.Обращаться в суд с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение: или факта о фактическом составе семьи, или факта о зарегистрированных в жилищном помещении/доме лиц.

В суд обращаемся или по месту регистрации как ВПЛ, если устанавливаем факт для подконтрольной территории, или же в суд по месту нахождения жилищного помещения/дома, если будем устанавливать факт о зарегистрированных лицах. Все суды выведены. Информация о том куда, можно найти тут на сайте Судебная власть Украины.

Подобное заявление будет принято судом к рассмотрению, если выполняются следующие условия: (1) обстоятельство, подтвердить которое просит заявитель, должно повлечь для него правовые последствия; (2) для подтверждения факта не требуется рассмотреть спор о праве — иначе все вопросы, в том числе и установление факта, будут рассматриваться в рамках иска о праве на что-либо; (3) у заявителя нет возможности подтвердить тот или иной факт без обращения в суд

Правила составления заявления. Заявление должно содержать сведения, которые обязательны для всех документов, направляемых в судебные инстанции: наименование суда, информацию о заявителе, требования заявителя, перечень подтверждающих их доказательств. Кроме того, в заявлении об установлении факта, имеющего юридическое значение, нужно отразить:

• с какой целью гражданин желает установить юридический факт, какие последствия конкретно для него это повлечет;

• почему иным образом (без обращения в суд) восстановить документы или подтвердить факт невозможно.

При подаче заявления к нему следует приложить также определенные документы:

• доказательства, которые подтверждают доводы заявителя;

• доказательства невозможности установления факта без обращения к помощи суда;

• ходатайство о приглашении на заседание свидетелей (при необходимости);

• копия доверенности (если заявление подается представителем);

• квитанция об уплате судебного сбора.

Вот такие варианты мы можем Вам посоветовать как предложения по получению аналога справки ЖЭКа. Надеемся, Вам наша публикация поможет в Вашей и, без этого, сложной и непростой ситуации.

Вместе-сила!

Источник: http://www.donbasssos.org/20160115_spravka/

Автоправо
Добавить комментарий